Op deze pagina is omschreven hoe het beleidsplan er uit ziet ook is hieronder te lezen wie er deel uit maken van het bestuur van de stichting NNZF.

Bestuur:

Voorzitter Jan van Wieren
Secretaris Vacant
Penningmeester Renata Ringnalda
Lid Vacant
Lid Piety van Wieren-Beerda

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de onkosten worden vergoed.

 

Beleidsplan:

STICHTING NABESTAAN NA ZELFDODING FRIESLAND
BELEIDSPLAN 2020-2024

Missie: De missie van de Stichting is dat nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, goed opgevangen worden in de samenleving, dat er ruimte is voor hun complexe rouw en dat zij weer volwaardig kunnen functioneren.

Visie: De Stichting wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, emotionele ondersteuning bieden, de opvang in de samenleving verbeteren, en ‘rouw na zelfdoding’ beter bespreekbaar maken. Elke zelfdoding is er een teveel en kent een zeer moeilijk proces voor de betrokkenen en de nabestaanden.
In het kader van suïcidepreventie neemt de Stichting actief deel aan overleg met en biedt ondersteuning aan diverse instanties.

Wie zijn wij: De bestuursleden van de Stichting zijn allen ervaringsdeskundigen.
Vanuit dit perspectief en eigen ervaringen willen wij mensen, die een dierbare hebben verloren door zelfdoding, met elkaar in contact brengen voor begrip, ondersteuning en herkenning.

Doelstelling: De Stichting heeft zich tot doel gesteld:
1 Het in contact brengen van nabestaanden door: a. Hulpverlening door middel van telefonisch contact, huisbezoeken, e-mail; b. Het organiseren van gespreksgroepen voor lotgenoten c. Het organiseren van ontmoetingsdagen; d. Het organiseren van themabijeenkomsten; e. Geven van informatie via de website; f. Uitgeven van een nieuwsbrief.
2 Voorlichting geven aan: a. Professionele hulpverleners; b. Onderwijsinstellingen, waaronder specifieke vakopleidingen; c. Huisartsen, politie en kerkelijke werkers; c. De media.
3 Het doorbreken van de taboesfeer met betrekking tot zelfdoding, alsmede het doorbreken van het isolement van nabestaanden door: a. Suïcide aan de orde stellen in de samenleving; b. Publiciteit via de media; c. Overleg met instellingen; d. Naam zichtbaar maken; e. Website; f. Zelf het goede voorbeeld geven in woord en geschrift.
4 Suïcidepreventie a. Deelnemen aan het suïcideplatform; b. Voorlichting en overleg met hulpverleningsinstanties.
5 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelgroep: De Stichting is in eerste instantie bedoeld voor mensen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Daarnaast ook voor een ieder die hiermee al dan niet professioneel te maken heeft. Betrokken instanties De Stichting onderhoudt nauw contact met andere stichtingen en werkgroepen in den lande die er zijn voor nabestaanden na zelfdoding. Dit om: elkaar te ondersteunen; van elkaar te leren; te zorgen dat nabestaanden een plek hebben waar ze naar toe kunnen; gezamenlijk zaken onder de aandacht te brengen van de politiek en organisaties in het belang van nabestaanden. Daarnaast onderhoudt de Stichting contacten met diverse hulpverleningsorganisaties, zoals de GGD, GGZ, 113-online e.d., in het kader van suïcidepreventie en opvang.

Financiering: Ter verwezenlijking van de doelstelling door de Stichting wordt haar vermogen gevormd door: - giften en donaties; - subsidies en sponsorbijdragen; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - alle andere verkrijgingen en baten. Beleid en activiteiten 2020-2024
1. Het bestuur van de Stichting waarborgen door nieuwe bestuursleden te werven.
2. Het op verzoek onderhouden van contacten met lotgenoten.
3. Het jaarlijks organiseren van lotgenotengroepen bij voldoende belangstelling.
4. Het jaarlijks organiseren van 1 of 2 koffieochtenden.
5. Het 1x per anderhalf jaar organiseren van een ontmoetingsdag.
6. Het 2x per jaar uitgeven van een nieuwsbrief.
7. Het versturen van informatiepakketten aan nabestaanden.
8. Minimaal 2x per jaar overleg met diverse hulpverleningsorganisaties.
9. Minimaal 1x per jaar verzorgen van lezingen en voorlichting geven.
10. Zorgdragen voor scholing van de begeleiders van lotgenotengroepen.
11. Minimaal 1x per jaar overleg met andere stichtingen en werkgroepen voor nabestaanden.
12. Het up-to-date houden van de website met actualiteiten, de nieuwsbrief, de folders, besprekingen van boeken e.d..
13. Zo nodig zaken met betrekking tot de belangen van nabestaanden onder de aandacht van hulpverleningsinstanties en de politiek brengen, zoveel mogelijk gezamenlijk met andere Stichtingen en werkgroepen voor nabestaanden.
14. Zo nodig zaken met betrekking tot suïcidepreventie onder de aandacht van hulpverleningsinstanties en de politiek brengen, zoveel mogelijk gezamenlijk met andere Stichtingen en werkgroepen voor nabestaanden.

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland
Website: www.nnzf.nl E-mail: stichtingnnzf@gmail.com
Secretariaat Korporaal 5, 8448 PW Heerenveen.
Telefoon: 06-25124875
Bankrelatie: NL85INGB0003163406 ten name van Stichting Nabestaan na zelfdoding Friesland.
Kamer van Koophandel Inschrijfnummer: 63719304 RSIN: 855369905

Lees hier de laatste nieuwsbrief:

Vragen over lotgenotengroep 0619126980  stichtingnnzf@gmail.com

Nachtegaalstraat 5
8916 BA Leeuwarden

 

X
Beleidsplan
Laatste nieuwsbrief: